การเสียภาษีที่ดิน

18.การงานแผนกภาษีและค่าธรรมเนียมอสังหาริมทรัพย์

01/21/2013 admin ภาษีและค่าธรรมเนียมที่ดิน

การงานแผนกภาษีและค่าธรรมเนียมอสังหาริมทรัพย์ นอก เหนือไปจากค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนนิติกรรมประเภทต่าง ๆ แล้ว ธุรกรรมที่ดินยังมีภาระภาษีที่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกมากมายหลายอย่างตั้งแต่อากรแสตมป์ ภาษีเงินได้ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ และ ภาษี ป้าย ภาษีและค่าธรรมเนียมเหล่านีัถือเป็นต้นทุนที่มีบทบาทสำคัญมากต่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทุกลักษณะ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่มีสัดส่วนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับมูลค่าธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ การละเลยไม่วางแผนในเรื่องภาษีแลค่าธรรมเนียมอสังหาริมทรัพย์ก่อนทำธุรกรรมที่ดิน จึงอาจส่งผลให้การลงทุนหากำไรด้อยประสิทธิผลลงได้อย่างน่าใจหาย และบ่อยครั้งอาจเลวร้ายถึงขั้นที่ทำให้ธุรกรรมต้องเปลี่ยนจากธุรกรรมที่ควรมีกำไรกลายมาธุรกรรมที่ขาดทุนได้ ความรู้ความ เข้าใจในเรื่องการวาง แผนภาษีและค่าธรรมเนียม จึงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้การทำธุรกรรมที่ดินประเภทต่าง ๆ เป็นไปด้วยความราบรื่น เพราะได้เสียภาษีและค่าธรรมเนียมอย่างถูกต้อง และยังทำให้มองเห็นช่องทางที่จะช่วยทำให้ประหยัดภาษีได้ด้วย ภาษีเเละค่าธรรมเนียมในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ จัดเป็นธุรกรรมที่มีภาษีและค่าธรรมเนียมเข้ามาเกี่ยวข้องมากเป็นอันดับต้นๆ เพราะรัฐบาลทุกประเทศมักถีอกันว่าธุรกรรมที่ดินเป็นธุรกรรมของคนรวย และเป็นธุรกรรมประเภทที่สามารถก่อให้เกิดผลกำไรได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ สำหรับภาษีและค่าธรรมเนียมนี้เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของผู้ขายและผู้ซื้อ อาจแยกพิจารณาออกได้เป็น 2กรณีด้วยกันโดยกรณีแรกเป็นกรณีที่ผู้ขายอสังหาริมทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีที่สองเป็นกรณีที่ผู้ขายเป็น นิติบุคคล ที่จำเป็นต้องแยกออก เป็นสองกรณีเนื่องจากการเสียภาษีแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นภาษีเงินได้ก็เสียกันคนละแบบ และเป็นภาษีคนละตัวกันโดยบุคคลธรรมดาเสียเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ถ้าเป็นนิติบุคคลเสียเป็นภาษีเงินได้นิดิบุคคล ซึ่งอัตราภาษีไม่เท่ากันและหลักปฏิบัติในการคิดคำนวณภาษีก็แตกต่างกันด้วย สำหรับภาระภาษีในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ทั้งกรณีผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ขายเป็นนิติบุคคล สามารถสรุปออกมาให้เห็นภาพรวมได้ดังนี้ การขายอสังหาริมทรัพย์กรณีที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี ตามกฎหมายไทย การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับยกเว้นภาษี ได้แก่การขายอสังหาริมทรัพย์ในกรณีต่อไป นี้ * การขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก หรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา ที่ต้องอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล [...]

More

0 การเสียภาษีที่ดินภาษีกับที่ดินภาษีที่ดินภาษีและค่าธรรมเนียมที่ดิน

Powered by WordPress and HQ Premium Themes.