ความสำคัญของดิน

3.ที่ดินสินทรัพย์มหัศจรรย์

01/21/2013 admin ความสำคัญของดิน

: “ที่ดิน  สินทรัพย์มหัศจรรย์” “ที่ดิน”  เป็นสินทรัพย์ที่มีลักษณะพิเศษที่ไม่สามารถพบได้ในสินทรัพย์ประเภทอื่น  เพราะมีอยู่จำกัด  เคลื่อนย้ายไปไหนไม่ได้ ขณะเดียวกันก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง สำหรับในทางการเงินแล้ว  ที่ดินจัดเป็นสิทรัพย์พิเศษที่มีสถานะเป็นทั้งสินทรัพย์แท้จริง (Real Asset) และสินทรัพย์ทางการเงิน (Financial Asset) เพราะขณะที่เป็นสิ่งที่จับต้องใช้ประโยชน์ได้แต่ก็มีโฉนดซึ่งถือเป็นตราสารทางการเงินไว้ใช้สำหรับซื้อขายเปลี่ยนมือได้ จากคุณลักษณะพิเศษดังกล่าว  คนจึงนิยมถือครองที่ดินกันอย่างแพร่หลาย  ทั้งถือครองเพื่อลงทุนเพื่อการซื้อขาย  โอนถ่ายความมั่งคั่งให้แก่กัน และบ่อยครั้งยังใช้เป็นเครื่องวัดและเปรียบเทียบให้เห็นถึงฐานันดรของแต่ละบุคคลด้วย รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก มักถือวาที่ดินเป็นสินทรัพย์พื้นฐานของประชาชนและของประเทศคนที่ถือครองที่ดินมาก ๆ หรือทำธุรกรรมที่ดินบ่อยเป็นผู้มีอันจะกิน  นอกจากนั้นยังถือว่าที่ดินเป็นทรัพย์ครั้งสินที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศอย่างใกล้ชิด ดังนั้นจึงมีการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน  และป้องกันไม่ให้ที่ดินของประเทศต้องตกไปเป็นกรรมสิทธิ์ของชาวต่างชาติ  รวมถึงยังมีการออกกฎหมายเพื่อจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมจากคนที่ถือครองและทำธุรกรรมที่ดินเพื่อหารายได้เข้าประเทศด้วย ด้วยเหตุเหล่านี้  การดำเนินธุรกรรมที่ดินทุกประเภทจึงเกี่ยวพันโดยตรงความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องคุณลักษณะพิเศษต่าง ๆ ของที่ดินรวมถึงแง่มุมในทางกฎหมายที่มายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างมาก  ซึ่งความรู้เหล่านี้จะช่วยในการวางแผนกระใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลักษณะพิเศษของที่ดิน ถ้าลองมาพิจารณาดูกันจริง ๆ แล้วจะพบว่าที่ดินมีลักษณะพิเศษ  ซึ่งแตกต่างไปจากสินค้าหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เราถือครองอยู่ในหลายประเด็นด้วยกัน  กล่าวคือ 1.การเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนไม่ได้ (Immobility)  ลักษณะสำคัญที่เด่นชัดที่สุดก็คือ  การติดอยู่กับที่  และไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้  ทำให้เป็นสินทรัพย์ที่ไม่สามารถมีใครขโมยหรือแย่งชิงได้ 2.ที่ตั้งเฉพาะ  (Unique  Location) อันเป็นผลมาจากการเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนไม่ได้  [...]

More

0 ความสำคัญของดินสินทรัพย์

Powered by WordPress and HQ Premium Themes.